tinidazole de 500 can vantin be crushed zithromax for urinary tract infections zithromax zpac

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

“ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԻՆՈԿԵՆՏՐՈՆ”

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

 

1.   ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. “Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն” պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ` Կազմակերպություն) շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի նպատակն է կինոարվեստի բնագավառում մշակութային գործունեության իրականացումը:

“Համո Բեկնազարյանի անվան “Հայֆիլմ” կինոստուդիա” պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թ. ապրիլի 17-ի N 417 որոշման համաձայն,

“Համո Բեկնազարյանի անվան “Հայֆիլմ” կինոստուդիա” պետական ձեռնարկության (գրանցված Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրի կողմից` 08.09.1995թ., գրանցման համարը` 271.140.00633, վկայական N01Ա017080) վերակազմավորման ճանապարհով, վերակազմակերպման արդյունքում և հանդիսանում է նրա իրավահաջորդը: “Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն” պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը հանդիսանում է “Համո Բեկնազարյանի անվան “Հայֆիլմ” կինոստուդիա” պետական ոչ առևտրային կազմակերպության իրավահաջորդը:

Կազմակերպությունը վերանվանված է համարվում օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցման պահից:

2.Կազմակերպության գործունեությունը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, “Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքով,Հայաստանի Հանրապետության այլ իրավական ակտերով, Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերով և սույն կանոնադրությամբ:

3.Կազմակերպությունը` որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով: Կազմակերպությունը կարող է իր անունից ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ, դատարանում հանդես գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող:

4.Կազմակերպությունը այլ կազմակերպության հիմնադիր կամ մասնակից կարող է հանդիսանալ միայն հիմնադրի որոշմամբ:

5.Կազմակերպությունն ունի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և իր անվամբ կլոր կնիք ու դրոշմակնիք, ձևաթղթեր, ինչպես նաև խորհրդանիշ:

6.Կազմակերպությունն ունի ինքնուրույն հաշվեկշիռ, հաշվարկային հաշիվ բանկերում` Հայաստանի Հանրապետության արժույթով և արտարժույթով:

7. Կազմակերպությունը իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է իրեն պատկանող գույքով:

Հիմնադիրը պատասխանատվություն չի կրում կազմակերպության պարտավորությունների, իսկ կազմակերպությունը` հիմնադրի պարտավորությունների համար:

Հիմնադիրը պատասխանատվություն է կրում մինչև կազմակերպության պետական գրանցումը ծագած` կազմակերպության ստեղծման հետ կապված   պարտավորությունների համար:

8. Կազմակերպության անվանումն է`

– հայերեն լրիվ` “Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն” պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, կրճատ` “Կինոկենտրոն” ՊՈԱԿ

-ռուսերեն լրիվ` “Национальный киноцентр Армении” госудатственная некомерческая организация, կրճատ` “Киноцентр” ГНО

– անգլերեն լրիվ` “National Cinema Center of Armenia” Non-commercial State Organization, կրճատ- “Cinema Center” NCSO

9. Կազմակերպության գտնվելու վայրն է` ք.Երևան, Վ. Տերյան 3 ա։

 

               II. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակը

10. Կազմակերպության գործունեության առարկան և նպատակներն են`

ա) կինոարվեստի բնագավառում հանդիսատեսի հոգևոր պահանջների ձևավորումն ու բավարարումը.

բ) կինոարվեստի երկերի ստեղծումն ու տարածումը Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյապետություններում.

գ) Ազգային կինոարվեստը բարձր մակարդակով ներկայացնելը.

դ) Կինոարտադրության միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցելը.

ե) Արդիական թեմաներով կինոծրագրերի իրականացումը.

զ) ‎‎ազգային կինոնկարների /այդ թվում` մանուկների և պատանիների համար/, ինչպես նաև կինոնկար-դեբյուտների ստեղծումը։

11. Կազմակերպությունն իր գործունեության նպատակներին համապատասխան`

ա) արտադրում է կինոֆիլմեր և տեսաֆիլմեր.

բ) ինքնուրույն է ձևավորում ստեղծագործական և արտադրական անձնակազմը.

գ) անկախ է իր գործունեության գեղարվեստական ստեղծագործական ուղղությունների կինոարվեստի ժանրի ընտրության մեջ. ինքնուրույն է ընդունում որոշումներ` կինոֆիլմերի հրապարակային ցուցադրման,   կինոփառատոների և կինոշուկաների մասնակցության և գովազդային նյութերի հրապարակման վերաբերյալ.

դ) ձևավորում է իր տնտեսական զարգացման ծրագիրը, որոշում է իր ծառայությունների և արտադրանքի իրացման կարգն ու գները, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ բան սահմանված չէ.

ե) որոշում է իր արտադրած ֆիլմերի օգտագործման ընտրության եղանակը, այդ ֆիլմի հեռուստահեռարձակման, նյութական կրիչներով բազմացման, տարածման, իրաց-ման և կրկնօրինակման թույլտվության իրավունքի փոխանցումը այլ կազմակերպու-թյուններին, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց` մտավոր սեփականության օբյեկտների և այլ անձանց իրավունքների պահպանման պայմանով.

զ) ինքնուրույն է ծրագրում իր հիմնական գործունեությունը, որոշում գործունեության զարգացման հեռանկարային ծրագրերը` կնքված պայմանագրերին, իրականացվող աշխատանքների ու մատուցվող ծառայությունների պահանջներին համապատաս-խան.

է) իրականացվող աշխատանքների ու մատուցվող ծառայությունների պահանջարկին համապատասխան` պայմանագրային հիմունքներով ներգրավում է այլ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց.

ը) օգտագործում է իր ձևաթղթերը, անվանումն ու խորհրդանիշը գովազդի նպատակով, ինչպես նաև թույլատրում է դրանց օգտագործումը այլ իրավաբանական և ֆիզի-կական անձանց կողմից` պայմանագրային հիմունքներով.

թ) ապահովում է կազմակերպությանն ամրացված շենքերի ու շինությունների պահպանությանն ու օգտագործմանն անհրաժեշտ պայմանակարգը / ռեժիմը /, իրականացնում տեխնիկայի և հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումներ.

ժ) իրականացնում է ուսումնամանկավարժական և խորհրդատվական գործունեություն` կինոարտադրողների վերապատրաստման և մասնագիտական որակավորման բարձրացման նպատակով.

ժա) անդամակցում է միջազգային կազմակերպություններին.

ժբ) միջպետական համաձայնագրերին, այլ կազմակերպությունների հետ պայմանագրերին համապատասխան. իրականացնում է համատեղ կինոարտադրություն :

12.Կազմակերպությունն իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները`

ա) այլկազմակերպությունների, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատվերով կինոֆիլմերի, տեսաֆիլմերի արտադրում և իրացում.

բ) վճարովի ծառայությունների մատուցում.

գ) հրատարակչական գործ:

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով կազմակերպությունը կարող է զբաղվել միայն լիցենզիայի հիման վրա:

13. Կազմակերպության գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթն օգտագործվում է սույն կանոնադրությամբ նախատեսված նպատակների իրականացման համար: Կազմակերպության շահույթի օգտագործման կարգը սահմանում է հիմնադիրը:

14. Պետական բյուջեով կազմակերպության համար ուղղակի նախատեսված միջոցների սահմաններում կազմակերպության կողմից պետությանը մատուցվող ծառայությունների, աշխատանքների և ապրանքների գնումն իրականացվում է մեկ աղբյուրից գնումների կատարման ձևով: Կազմակերպության կողմից պետությանը այլ ծառայություններ, աշխատանքներ կարող են մատուցվել կամ ապրանքներ իրացվել միյայն “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով:

Կազմակերպությունը հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարները վճարում է շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունների համար նախատեսված կարգով ու չափով:

 

III. Կազմակերպության սեփականությունը

15. Կազմակերպության սեփականությունը ձևավորվում է կազմակերպության հիմնադրման ժամանակ և հետագայում հիմնադրի կողմից սեփականության իրավուն-քով նրան հանձնվող, ինչպես նաև կազմակերպության գործունեության ընթացքում արտադրված ու ձեռք բերված գույքից:

Կազմակերպության գույքի ձևավորման աղբյուր կարող են հանդիսանալ նաև Հայաստանի Հանրապետության և օտարերկրյա պետությունների իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կատարած ներդրումները, այդ թվում` բարեգործական, հովանավորչական, նպատակային նվիրատվություններն ու հատկացումները:

16. Կազմակերպությունն իրավունք ունի օրենքին, հիմնադրի որոշումներին և /կամ / սույն կանոնադրությանը համապատասխան` իր հայեցողությամբ տիրապետել,

տնօրնել և օգտագործել սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքը:

17. Կազմակերպության սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի նկատմամբ հիմնադիրը չունի իրավունքներ` բացառությամբ կազմակերպության լուծարումից հետո մնացած գույքի:

18. Կազմակերպության սեփականության պահպանման հոգսը կրում է կազմակերպությունը:

19. Կազմակերպության սեփականության վրա կարող է բռնագանձում տարածվել միայն դատական կարգով:

20. Կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատու-թյունը ենթակա է վերստուգման (աուդիտի) լիազորված պետական մարմնի կողմից ընտրված անկախ աուդիտորական կազմակերպության կամ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության ֆինանսական վերահսկողության ստորաբաժանման կողմից:

 

IV. Կազմակերպությանն ամրացված գույքը

21. Հիմնադրի որոշմամբ կազմակերպությանը անժամկետ ու անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացվում է ցանկացած գույք:

22. Հիմնադիրն իրավունք ունի հետ վերցնել իր կողմից կազմակերպությանն ամրացված գույքը:

23. Կազմակերպությունն իրավունք չունի ամրացված գույքը կամ դրա նկատմամբ իր իրավունքները օտարել, գրավ դնել, հանձնել անհատույց օգտագործման:

24. Կազմակերպությունն իրավունք ունի իրեն ամրացված գույքը պետության անունից հանձնել վարձակալության, եթե դա արգելված չէ հիմնադրի որոշմամբ: Ամրացված գույքի օգտագործման արդյունքում կազմակերպության ստացած  եկամուտները կազմակերպության սեփականությունն են:

Պետական կազմակերպությանն ամրացված գույքի օգտագործման ընթացքում առաջացած անբաժանելի բարելավումները հիմնադրի սեփականությունն են:

25. Հիմնադրի կողմից կազմակերպությանն ամրացված անշարժ գույքի կամ պետական պարտադիր գրանցման ենթակա գույքի նկատմամբ կազմակերպության օգտագործման իրավունքը ծագում է դրանց նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման պահից:

 

V . Կազմակերպության կառավարումը

26. Կազմակերպության կառավարումն իրականացնում են հիմնադիրը, նրա լիազորած պետական մարմինը և գործադիր մարմինը` տնօրենը:

27. Կազմակերպության ընդհանուր կառավարումն իրականացնում է հիմնադրի կողմից լիազորած պետական մարմինը:

28. Լիազորված պետական մարմինը`

ա) ապահովում է կազմակերպության բնականոն գործունեությունը և պատասխանատվություն է կրում դրա չկատարման կամ ոչ պատշաճ իրականացման համար.

բ) սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում է կազմակերպության տնօրենին.

գ) կազմակերպության տնօրենի հետ կնքում է պայմանագիր. պայմանագրով սահմանվում են կազմակերպության տնօրենի իրավունքները, պարտականությունները, պատասխանատվությունը և փոխհարաբերությունները լիազորված պետական մարմնի հետ. նրա աշխատանքի վարձատրման պայմանները, պայմանագրերի դադարման`

“Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված բոլոր հիմքերը և այլ դրույթներ, որոնք պայմանավորվող կողմերը անհրաժեշտ կգտնեն: Պայմանագրի դրույթները չեն կարող հակասել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության պահանջներին, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի.

դ) հաստատում է կազմակերպության տարեկան ծախսերի նախահաշիվը.

ե) իրականացնում է կազմակերպության գործունեության վերահսկողությունը.

զ) կասեցնում կամ ուժը կորցրած է ճանաչում կազմակերպության տնօրենի` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին հակասող հրամանները, հրահանգները, կարգադրություններն ու ցուցումները.

է) լսում է կազմակերպության գործունեության մասին հաշվետվություններ, քննում է դրա գործունեության վերստուգման արդյունքները.

ը) հաստատում է կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով հանձնվող և /կամ/ ամրացվող` պետությանը պատկանող գույքի կազմը.

թ) վերահսկողություն է իրականացնում կազմակերպությանն ամրացված պետական սեփականության օգտագործման և պահպանության նկատմամբ.

ժ) վերահսկողություն է իրականացնում կազմակերպության սեփականության պահպանման նկատմամբ, իսկ օրենքով, հիմնադրի որոշմամբ կամ սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում համաձայնություն է տալիս կազմակերպության գույքի օտարման կամ վարձակալության հանձնման համար.

ժա) հաստատում է կազմակերպության տարեկան հաշվետվություններն ու տարեկան հաշվեկշիռը.

ժբ) իրականացնում է “Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, հիմնադրի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ:

29. Կազմակերպության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է տնօրենը, որին նշանակում և ազատում է հիմնադրի կողմից լիազորված պետական մարմնի ղեկավարը:

30. Կազմակերպության տնօրենին պաշտոնի նշանակելն ու պաշտոնից ազատելը կարգավորվում են “Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

31. Կազմակերպության տնօրենը օրենքով, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով, սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում ղեկավարում է կազմակերպության գործունեությունը և կրում է պատասխանատվություն օրենքների, իրավական այլ ակտերի, հիմնադրի կամ նրա կողմից լիազորված պետական մարմնի որոշումների, սույն կանոնադրության և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:

32. Կազմակերպության տնօրենը չի կարող զբաղեցնել այլ պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից:

33. Կազմակերպության տնօրենը լրիվ գույքային պատասխանատվություն է կրում իր մեղքով   կազմակերպությանը   և /կամ/ պետությանը պատճառված վնասի համար: Նրա լիազորությունների դադարեցումը հիմք չէ պատճառած վնասը հատուցելու պարտականությունները չկատարելու համար:

34. Կազմակերպության տնօրենը`

ա) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս կազմակերպության անունից, ներկայացնում է նրա շահերը և կնքում է գործարքներ.

բ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի որոշումներով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է կազմակերպության գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները.

գ) տալիս է կազմակերպության անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ թվում` վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.

դ) աշխատանքի է նշանակում և աշխատանքից ազատում կազմակերպության աշխատողներին, նրանց նկատմամբ կիրառում է խրախուսման միջոցներ և նշանակում կարգապահական տույժեր.

ե) բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ.

զ) կատարում է պարտականությունների բաշխում իր տեղակալների միջև.

է) սահմանում է կազմակերպության կառուցվածքն ու կառուցվածքային ստորաբաժանումների իրավասությունը.

ը) սահմանված կարգով լիազորված պետական մարմնին է ներկայացնում կազմակերպության տարեկան ծախսերի նախահաշիվը.

թ) հաստատում է ձեռնարկատիրական գործունեության եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը.

ժ) օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով իր լիազորությունների սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս կատարման համար պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը.

ժա) կազմակերպում է կազմակերպությանը անժամկետ ու անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացված շենքերի նախագծային, շինարարական, վերանորոգման և այլ աշխատանքներ.

ժբ) փոփոխում է շինությունների կիրառական նշանակությունը, եթե դրանք չեն խոչընդոտում կազմակերպության հիմնական գործունեությանը.

ժգ) որոշում է կայացնում կազմակերպության տրանսպորտային միջոցների օգտագործման վերաբերյալ.

ժդ) ստորագրում է ֆինանսական փաստաթղթեր.

ժե) հաստատում է կազմակերպության ֆինանսաարտադրական գործունեության ծրագիրը.

ժզ) որոշում է կայացնում կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց վարձակալության հանձնելու վերաբերյալ.

ժէ) որոշում է ընդունում կազմակերպության ֆինանսական միջոցների օգտագործման վերաբերյալ.

ժը) լիազորված պետական մարմնի հաստատմանն է ներկայացնում կազմակերպության կառուցվածքը, աշխատողների թիվը. հաստատում է կազմակերպության ընդհանուր և առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանումներիկանոնակարգերը, ներքին կարգապահական և այլ կանոնները.

ժթ) հաստատում է կազմակերպության գործունեության ծրագիրը.

ի) Որոշում է ընդունում կինոֆիլմերի` միջազգային փառատոններին, կինոշուկաներին մասնակցելու վերաբերյալ.

իա) կնքում և լուծում է կազմակերպության ստեղծագործական անձնակազմի աշխատանքային պայմանագրեր, որոնք ձևակեպվում են տնօրենի հրամաններով.

իբ) հաստատում է կազմակերպության հաստիքացուցակը, անձնակազմի ստեղծագործական և արտադրական գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթեր.

իգ) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ լիազորություններ:

35. Կազմակերպության տնօրենը պարտավոր է չկատարել հիմնադրի և լիազորված պետական մարմնի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը հակասող որոշումները, կարգադրությունները, հրամանները, հրահանգները և դրանց չկատարման համար չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության:

36. Կազմակերպության տնօրենի բացակայության դեպքում նրան նշանակած մարմնի գրավոր որոշման համաձայն ` այդ լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ:

37. Կազմակերպության աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, սույն կանոնադրությամբ, աշխատանքային պայմանագրով, կազմակերպության առանձին ստորաբաժանումների ու աշխատանքային ներքին կանոնակարգերով և այլ իրավական ակտերով:

38. Կազմակերպությունը, ստեղծագործական ներուժի վերարտադրման նպատակով, կարող է ստեղծել կինոդերասանի ստուդիա և թատրոն:

Կինոդերասանի ստուդիայի և թատրոնի կանոնադրությունը և գործունեության ծրագիրը հաստատում է կազմակերպության տնօրենը` լիազորված պետական մարմնի համաձայնությամբ:

39. Կազմակերպության գործունեության հիմնական հարցերի քննարկման, ստեղծագործական և կազմակերպման աշխատանքների ադրձյունավետ իրականցման նպատակով` տնօրենին առընթեր ստեղծվում է խորհրդակցական մարմին` գեղարվեստական խորհուրդ:

Գեղարվեստական խորհրդն իր գործարույթներն իրականացնում է տնօրենի կողմից հաստատված կանոնակարգի հիման վրա:  Գեղարվեստական խորհրդի կազմի մեջ ի պաշտոնե մտնում են կազմակերպության տնօրենը (նախագահ) և ստեղծագործական, արտադրական անձնակազմի, ինչպես նաև արվեստի, գրականության, հասարակական և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:

Գեղարվեստական խորհրդի կազմը, լիազորված պետական մարմնի հետ համաձայնեցնելով, հաստատում է կազմակերպության տնօրենը:

Գեղարվեստական խորհրդն իր իրավասությունների սահմաններում քննարկում է կազմակերպության գործունեությանն առնչվող հարցեր, կազմակերպության գործունեության տարեկան և ընթացիկ ծրագրերն ու դրանց կատարման հաշվետվությունները:

 

                   VI. Կազմակերպությանվերակազմակերպումըևլուծարումը

40. Կազմակերպությունը կարող է վերակազմակերպվել հիմնադրի որոշմամբ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:

41. Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է վերակազմակերպվել օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով, նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:

42. Կազմակերպության լուծարմամբ նրա գործունեությունը դադարում է առանց իրավունքները և պարտականությունները իրավահաջորդության կարգով այլ անձանց անցնելու:

43. Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել հիմնադրի որոշմամբ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:

Կազմակերպությունը կարող է լուծարվել նաև սնանկության հետևանքով:

44. Կազմակերպությունը դատական կարգով կարող է լուծարվել միայն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով:

45. Կազմակերպության լուծարման դեպքում կազմակերպության պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է պետական բյուջե: